Devdit
 
position: absolute

ข้อความในรูป HTML ข้อความทับภาพ

Googoo
อ่านแล้ว 2.1K . แก้ไข 1 ปีที่แล้ว

CSS ลายน้ำบนรูปภาพ ด้วย position: absolute

Googoo
อ่านแล้ว 2.1K . แก้ไข 2 ปีที่แล้ว