Devdit
 
ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลง

 • Devdit เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ถูกบังคับใช้ทันทีเมื่อมีกิจกรรมใดๆ เกิดขึ้นในระบบของ Devdit และบุคคลทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมดได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้แล้ว

1. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการ

 • 1.1 Devdit ต่อจากนี้จะถูกเรียกแทนว่า “ผู้ให้บริการ”
 • 1.2 ผู้ใช้งานที่มีการเข้าสู่ระบบ Devdit ต่อจากนี้จะถูกเรียกแทนว่า “ผู้ใช้บริการ”
 • 1.3 บุคคลอื่นใดทั้งหมดที่ไม่ได้กล่าวถึง และไม่ถูกจัดอยู่ในข้อ 1.2 ขอเรียกรวมบุคคลเหล่านั้นว่า “ผู้ใช้บริการ”

2. ข้อตกลงในการพิจารณาของผู้ให้บริการ

 • 2.1 การพิจารณาว่าสิ่งใดผิดไปจากข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการ โดยจะพิจารณาตามข้อมูลและหลักฐานที่ปรากฏ
 • 2.2 ความผิดใดเมื่อถูกพิจารณาเรียบร้อยแล้วไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ผู้ใช้บริการ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวจะยอมรับต่อผลการพิจารณาทุกประการและให้ถือว่าการพิจารณาของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

3. ข้อตกลงของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการกับผู้ใช้บริการที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใกล้เคียงดังต่อไปนี้

 • 3.1 นำข้อมูลที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทยทุกอย่างทุกประการเข้าสู่ระบบ
 • 3.2 นำเข้าข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่ระบบ
 • 3.3 นำเข้าข้อมูลอันทุจริต ฉ้อโกง หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โฆษณาเกินจริง หรือทำให้บุคคลอื่นเกิดความเสียหายเข้าสู่ระบบ
 • 3.4 นำเข้าข้อมูลที่มีคุณสมบัติ และ/หรือ ลักษณะส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าข่ายการตลาดแบบหลายระดับชั้น (MLM) เข้าสู่ระบบ
 • 3.5 นำเข้าข้อมูลที่มีคุณสมบัติ และ/หรือ ลักษณะส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าข่ายสแปม (spam) ข้อมูลเพื่อทำ SEO หรือ อย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อ ผู้ใช้บริการ ท่านอื่นๆ เข้าสู่ระบบ
 • 3.6 นำเข้าข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจให้มีผลกระทบในทางลบต่อผู้ให้บริการ ทั้งมีผลต่อระบบ(โปรแกรม) และภาพลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมเข้าสู่ระบบ

การพิจารณาการระงับการให้บริการ ผู้ใช้บริการ จะถูกกระทำทันทีเมื่อพบว่าได้มีการกระทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งจริง โดยผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบ ผู้ใช้บริการ ว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

4. ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

ผู้ใช้บริการ เข้าใจและยอมรับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการโดยมีรายละเอียดดังนี้

 • 4.1 ผู้ให้บริการ มีหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ กับข้อมูลทุกอย่างที่ ผู้ใช้บริการ นำเข้าสู่ระบบ
 • 4.2 ข้อมูลทุกประการที่ถูกนำใส่ในระบบโดยผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าข้อมูลเหล่านั้นผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของ หากมีความผิดใดเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าวทุกประการ
 • 4.3 เมื่อผู้ใช้บริการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องชดเชยต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวต่อบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหาย หรือถูกละเมิดจากกรณีดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
 • 4.4 ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการแต่ผู้ให้บริการยินดีจะช่วยเหลือไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกับผู้เสียหาย
 • 4.5 ผู้ให้บริการจะไม่รับประกันว่าระบบของผู้ให้บริการจะพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการหยุดชะงัก ล้ม ไม่ตอบสนอง หรือความผิดพลาดอันเกิดจากอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ผู้ให้บริการจะพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ กรณีเมื่อมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น
 • 4.6 ผู้ให้บริการจะไม่รับประกันว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการจะไม่สูญหาย ชำรุด หรือถูกดัดแปลงจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

5. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

 • 5.1 ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 5.2 ผู้ใช้บริการ เข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง