Devdit
 
Golang

Go หาค่า BMI หรือค่าดัชนีมวลกาย

Devman
อ่านแล้ว 180 . เขียน 5 เดือนที่แล้ว

Go นับตัวอักษร จากข้อความ

Amply
อ่านแล้ว 319 . เขียน 5 เดือนที่แล้ว

Go แสดงเลขทศนิยม ด้วย fmt.Sprintf และ %f

Echo
อ่านแล้ว 367 . แก้ไข 5 เดือนที่แล้ว

Go ทศนิยม 2 ตำแหน่ง แบบปัดเศษขึ้น

Echo
อ่านแล้ว 262 . เขียน 5 เดือนที่แล้ว

Go ทศนิยม 2 ตำแหน่ง แบบไม่ปัดเศษ

Echo
อ่านแล้ว 329 . แก้ไข 5 เดือนที่แล้ว

Go ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ด้วย math.Floor

Devman
อ่านแล้ว 250 . เขียน 5 เดือนที่แล้ว

Go เลขยกกำลัง ด้วยคำสั่ง pow

Amply
อ่านแล้ว 253 . เขียน 5 เดือนที่แล้ว