Devdit
 

คําสั่งในการแทรก HTML ใน PHP

539

คําสั่งในการแทรก HTML ใน PHP บทความนี้สอนวิธีการเขียน หรือแทรกแท็กของ HTML ในภาษา PHP ซึ่งสามารถแทรกลงไปได้เลยผ่านคำสั่ง echo จากตัวอย่างสอนการแทรก HTML ใน PHP สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง คําสั่งในการแทรก HTML ใน PHP

<?php
    echo "<b>Hello World</b>";
    echo "<br/>";
    echo "<i>Welcome to Devdit</i>";
    echo "<br/>";
    echo "<u>Goodbye</u>";
?>

คำอธิบาย

คําสั่งในการแทรก HTML ใน PHP จากตัวอย่างเปิดแท็ก PHP และใช้คำสั่ง echo พิมพ์ข้อมูลออกสู่หน้าจอ โดยมีการแทรกแท็ก <b> สำหรับตัวหนา, แท็ก <i> สำหรับตัวเอียง, แท็ก <u> สำหรับขีดเส้นใต้ข้อความ และแท็ก <br> สำหรับเว้นบรรทัด เป็นการใช้คําสั่งในการแทรก HTML ใน PHP

แก้ไข 1 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์
Devdit มีช่อง YouTube แล้ว
เราสร้างวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำตามง่ายๆ