Devdit
 

Go แสดงเลขทศนิยม ด้วย fmt.Sprintf และ %f

12

สอนภาษา Go (Golang) แสดงเลขทศนิยม โดยบทความนี้จะสอนแสดงเลขทศนิยม 1 ตำแหน่ง, เลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง และเลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง ด้วยคำสั่ง fmt.Sprintf ร่วมกับ %f สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง Go แสดงเลขทศนิยม

package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
	v := 456.863852
	s1 := fmt.Sprintf("%.1f", v)
	s2 := fmt.Sprintf("%.2f", v)
	s3 := fmt.Sprintf("%.3f", v)
	fmt.Println( "ค่าเริ่มต้น คือ", v )
	fmt.Println( "Go แสดงเลขทศนิยม 1 ตำแหน่ง", s1 )
	fmt.Println( "Go แสดงเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง", s2 )
	fmt.Println( "Go แสดงเลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง", s3 )
}

ผลลัพธ์

ค่าเริ่มต้น คือ 456.863852
Go แสดงเลขทศนิยม 1 ตำแหน่ง 456.9
Go แสดงเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง 456.86
Go แสดงเลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง 456.864

คำอธิบาย

1. โค้ดนี้ใช้คำสั่ง fmt.Sprintf ซึ่งเป็นคำสั่งจัดรูปแบบการแสดงผล ทำงานร่วมกับรูปแบบ %f

2. %.1f คือ แสดงเลขทศนิยม 1 ตำแหน่งแบบปัดเศษ

3. %.2f คือ แสดงเลขทศนิยม 2 ตำแหน่งแบบปัดเศษ

4. %.3f คือ แสดงเลขทศนิยม 3 ตำแหน่งแบบปัดเศษ

5. แนะนำให้ลองปรับ ตัวเลขก่อน f และดูผลลัพธ์ของจำนวนทศนิยมที่เปลี่ยนแปลงไป

แก้ไข 3 วันที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งค์
แชร์