Devdit
 

PHP if ไม่เท่ากับ เขียนยังไง

0.9K

PHP if ไม่เท่ากับ เขียนยังไง บทความนี้สอนสร้างเงื่อนไขด้วยคำสั่ง if พร้อมกับใช้ตัวดำเนินการเชิงเปรียบเทียบ คือ เครื่องหมายไม่เท่ากับ (!=) เพื่อตรวจสอบค่าของตัวแปรว่าไม่เท่ากับค่าที่กำหนดหรือไม่ สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง PHP if ไม่เท่ากับ เขียนยังไง

<?php
    $a = 4;
    if( $a != 10 ) {
        echo "ตัวแปร a มีค่าไม่เท่ากับ 10";
    }
?>

ผลลัพธ์

ตัวแปร a มีค่าไม่เท่ากับ 10

คำอธิบาย

จากตัวอย่างสร้างตัวแปร a = 4 จากนั้นเขียนเงื่อนไข if( $a != 10 ) หมายความว่าถ้าตัวแปร a มีค่าไม่เท่ากับ 10 ให้โปรแกรมเข้าทำงานในเงื่อนไข if พร้อมกับพิมพ์ผลลัพธ์ออกสู่หน้าจอด้วยคำสั่ง echo ของภาษา PHP

แก้ไข 1 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์
Devdit มีช่อง YouTube แล้ว
เราสร้างวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำตามง่ายๆ