Devdit
 

เขียนโปรแกรมแสดงเลขคู่จำนวนตามที่เลือก Python

1.2K

สอนเขียนโปรแกรมแสดงเลขคู่จำนวนตามที่เลือก Python สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง เขียนโปรแกรมแสดงเลขคู่จำนวนตามที่เลือก Python

print("Please input\n1 = 1 - 100\n2 = 101 - 200\n3 = 201 - 300")
try:
  a = int(input(': '))
except:
  a = 0

s = 0
e = 0
if( a == 1 ):
  s = 1
  e = 100
elif( a == 2 ):
  s = 101
  e = 200
elif( a == 3 ):
  s = 201
  e = 300

if( s > 0 and e > 0 ):
  for x in range( s, (e+1) ):
    if( x % 2 == 0 ):
      print( x );

คำอธิบาย

โค้ดด้านบนรับตัวเลือกจากผู้ใช้งาน คือ

1 = แสดงเลขคู่ 1 - 100

2 = แสดงเลขคู่ 101 - 200

3 = แสดงเลขคู่ 201 - 300

หลังจากผู้ใช้งานเลือกแล้ว โปรแกรมจะกำหนดให้ตัวแปร s และ e มีค่าเท่ากับรอบการวนลูปดังกล่าว จากนั้นวนลูปตามจำนวนรอบที่ได้รับ และนำตัวเลขแต่ละตัวไปหารเอาเศษ กรณีหารแล้วไม่เหลือเศษ แปลว่าเป็นเลขคู่ให้แสดงผลออกสู่หน้าจอ

แก้ไข 2 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์
Devdit มีช่อง YouTube แล้ว
เราสร้างวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำตามง่ายๆ