Devdit
 

PHP if or เขียนยังไง

188

PHP if or เขียนยังไง บทความนี้สอนเขียนโปรแกรมมีเงื่อนไขด้วยคำสั่ง if และใช้คำสั่ง or เพื่อเชื่อมเงื่อนไข โดย or คือถ้าเงื่อนไขใดเป็นจริง ให้เงื่อนไขดังกล่าวเป็นจริง พร้อมแสดงผลลัพธ์ออกสู่หน้าจอ สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง PHP if or เขียนยังไง

<?php
  $a = 5;
  $b = 10;
  if( $a == 5 or $b == 20 ) {
    echo "PHP if or ทำงาน";
  }
?>

ผลลัพธ์

PHP if or ทำงาน

คำอธิบาย

PHP if or จากตัวอย่างสร้างตัวแปร a = 5 และ b = 10 พร้อมเขียนเงื่อนไข if( $a == 5 or $b == 20 ) คือ ถ้าตัวแปร a เท่ากับ 5 หรือตัวแปร b เท่ากับ 20 ให้โปรแกรมทำงานใน if พร้อมแสดงผลลัพธ์ออกสู่หน้าจอด้วยคำสั่ง echo

เขียน 4 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์