Devdit
 

phpMyAdmin ไม่แสดงภาษาไทย วิธีแก้ไข

406

phpMyAdmin ไม่แสดงภาษาไทย บทความนี้สอนขั้นตอนการป้องกัน และวิธีแก้ไขกรณีข้อมูลใน phpMyAdmin ไม่แสดงภาษาไทย ไม่อ่านภาษาไทย แสดงเป็นภาษาต่างดาว หรือเครื่องหมาย ????? มีรายละเอียดดังนี้

 

ตัวอย่าง phpMyAdmin ไม่แสดงภาษาไทย วิธีแก้ไข

1. ตอนสร้างฐานข้อมูล (Database) ให้กำหนด Collation เป็น utf8mb4_general_ci หรือ utf8_general_ci

 

2. ตอนสร้างตาราง (Table) ให้กำหนด Collation เป็นแบบเดียวกับที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 ตอนสร้างฐานข้อมูล

 

3. กำหนด UTF-8 ให้กับเว็บไซต์ผ่านแท็กด้านล่าง โดยวางไว้ภายในแท็ก head ของเว็บไซต์ 

<meta charset="UTF-8">

 

4. ตอนเขียนโปรแกรมภาษา PHP เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL ในโปรแกรม phpMyAdmin ให้กำหนดการทำงานกับฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง SET NAMES UTF8

<?php
  $c = mysqli_connect("localhost", "root", "", "my_database");
  mysqli_query( $c, "SET NAMES UTF8" );
  ...
  ...
  mysqli_close( $c ); 
?>
แก้ไข 3 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์