Devdit
 

echo json_encode คือคำสั่งอะไร ใช้ทำอะไร

282

echo json_encode คือการแสดง หรือส่งค่าข้อมูลที่ถูกแปลงเป็น JSON หรือ JSON Object จากคำสั่ง json_encode โดยคำสั่ง echo คือแสดงข้อมูล และ json_encode คือแปลงข้อมูลไปเป็น JSON สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง echo json_encode คือคำสั่งอะไร ใช้ทำอะไร

<?php
  $value = array(
    array("id"=>1, "name"=>"คอมพิวเตอร์"),
    array("id"=>2, "name"=>"คีย์บอร์ด"),
    array("id"=>3, "name"=>"เม้าส์"),
  );
  echo json_encode( $value, JSON_UNESCAPED_UNICODE );
?>

ผลลัพธ์

[{"id":1,"name":"คอมพิวเตอร์"}, {"id":2,"name":"คีย์บอร์ด"}, {"id":3,"name":"เม้าส์"}]

คำอธิบาย

echo json_encode จากตัวอย่าง ตัวแปร value เก็บข้อมูลแบบ array 3 ข้อมูลคือ 1.คอมพิวเตอร์, 2.คีย์บอร์ด และ 3.เม้าส์ จากนั้นแปลงข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบของ JSON ด้วย json_encode และพิมพ์ข้อมูล JSON ด้วยคำสั่ง echo จึงเป็นที่มาของคำสั่ง echo json_encode

แก้ไข 3 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์