Devdit
 

สร้าง Array เปล่า Python ด้วย Module Array

230

บทความนี้สอนวิธีการสร้าง Array เปล่าด้วยภาษา Python ผ่านการ import Array Module สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง สร้างตัวแปร array ชื่อ my_array ภาษา Python

import array as arr

my_array = arr.array("i")

i หมายความว่าข้อมูลที่จัดเก็บเป็นชนิดตัวเลข หากเป็นตัวเลขทศนิยมให้เปลี่ยนเป็น f

 

ตัวอย่าง กรณีเพิ่มข้อมูลใช้คำสั่ง append

my_array.append(750)
my_array.append(901)

 

ตัวอย่าง การวนลูปข้อมูล

for i in my_array:
    print(i)

 

ตัวอย่าง โปรแกรมแบบเต็ม

import array as arr

my_array = arr.array("i")
my_array.append(750)
my_array.append(901)

for i in my_array:
    print(i)

ผลลัพธ์

750
901
แก้ไข 2 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งค์
แชร์