Devdit
 

Pow Python คือ คำสั่งคำนวณเลขยกกำลัง

10

Pow Python คือ คำสั่งคำนวณเลขยกกำลัง ของภาษา Python โดยคำสั่ง Pow จะรับค่า argument 2 ค่าคือ ตัวเลขที่ต้องการยกกำลัง และเลขยกกำลัง สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง Pow Python คือ คำสั่งคำนวณเลขยกกำลัง

a = 4
b = 2
c = pow( 4, 2 )
print( a, "ยกกำลัง", b,"เท่ากับ", c )

ผลลัพธ์

4 ยกกำลัง 2 เท่ากับ 16

คำอธิบาย

ภาษา Python ตัวเลข 4 ต้องการยกกำลัง 2 แนะนำให้ใช้คำสั่ง pow ซึ่งคำสั่งนี้จะคำนวณเลขยกกำลัง และคืนค่ากลับมาให้ จากตัวอย่างได้ผลลัพธ์เป็น 16

เขียน 2 วันที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งค์
แชร์