Devdit
 

JavaScript รับค่าจากคีย์บอร์ด หรือรับค่าจากผู้ใช้งาน

14

สอนภาษา JavaScript รับค่าจากคีย์บอร์ด หรือรับค่าจากผู้ใช้งาน ด้วยคำสั่ง window.prompt โดยคำสั่งนี้สามารถกำหนดข้อความรายละเอียดการรับค่า และค่าเริ่มต้นได้ สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง JavaScript รับค่าจากคีย์บอร์ด หรือรับค่าจากผู้ใช้งาน

<div id="value"></div>
<script>
    var name = window.prompt("กรุณากรอกชื่อ ");
    document.getElementById("value").innerHTML = "สวัสดีคุณ "+name;
</script>

ผลลัพธ์

สวัสดีคุณ Devdit

 

ตัวอย่าง กำหนดค่าเริ่มต้น window.prompt ด้วยข้อความว่า Devdit

<div id="value"></div>
<script>
    var name = window.prompt("กรุณากรอกชื่อ ", "Devdit");
    document.getElementById("value").innerHTML = "สวัสดีคุณ "+name;
</script>
เขียน 4 วันที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งค์
แชร์