Devdit
 

Python แปลง String เป็น List

2K

สอนภาษา Python เขียนโค้ดแปลงตัวแปรชนิด String เป็นตัวแปรชนิด List ด้วยคำสั่ง split โดยคำสั่งนี้จะสามารถแยกข้อมูลด้วยอักษรที่ต้องการได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตัวอย่าง Python แปลง String เป็น List

a = 'apple orange banana'
j = a.split(' ')
print( j )

ผลลัพธ์

['apple', 'orange', 'banana']

โค้ดด้านบนใช้คำสั่ง split เพื่อแยกข้อมูลของตัวแปร a ด้วยตัวอักษรว่าง ‘ ’ ซึ่งผลลัพธ์จากการแยกจะคืนค่ามาเป็นข้อมูลในรูปแบบของ List ซึ่งเป็นการแปลง String มาเป็น List

เขียน 1 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์