Devdit
 

Python นับตัวอักษรซ้ำ ด้วยคำสั่ง count

2.7K

สอนเขียน Python นับตัวอักษรซ้ำ ด้วยคำสั่ง count โดยตัวอย่างจะมีตัวแปรเก็บข้อความจำนวนหนึ่ง และจะใช้คำสั่ง count เพื่อนับคำซ้ำที่ต้องการ คือ คำว่า Python ว่ามีซ้ำทั้งหมดกี่คำ สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง Python นับตัวอักษรซ้ำ ด้วยคำสั่ง count

text = 'Python language, Welcome to Python World'
c = text.count('Python')
print( 'Python =', c )

ผลลัพธ์

Python = 2
เขียน 10 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์