Devdit
 

คำสั่ง if - else ในภาษา Python ใช้กับเงื่อนไขแบบใด

52

การเขียนคำสั่งในลักษณะ if - else ในภาษา Python ใช้กับเงื่อนไขแบบใด คำตอบ คือ เงื่อนไขที่มี 2 เงื่อนไข สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง การเขียนโปรแกรมที่มี 2 เงื่อนไข

s = 79

if s >= 50:
    print('Pass')
else:
    print("Fall")

ผลลัพธ์

Pass

โค้ดด้านมีตัวแปร s เก็บค่าคะแนน จากตัวอย่างตัวแปร s มีค่าเท่ากับ 79 จากนั้นใช้คำสั่ง if - else เนื่องจากโปรแกรมนี้มีเงื่อนไข 2 เงื่อนไข คือ ถ้าตัวแปร s มีค่ามากกว่าหรือเท่า ( >= ) 50 ให้แสดงข้อความว่า Pass กลับกันถ้าน้อยกว่า 50 ให้แสดงข้อความว่า Fail

แก้ไข 3 อาทิตย์ที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งค์
แชร์