Devdit
 

Python เปรียบเทียบค่า

1.1K

สอนเขียน Python เปรียบเทียบค่า โดยใช้เครื่องหมาย == (เท่ากับ), != (ไม่เท่ากับ), < (น้อยกว่า), <= (น้อยกว่าหรือเท่ากับ), > (มากกว่า), >= (มากกว่าหรือเท่ากับ) สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง Python เปรียบเทียบค่า

a = 5
b = 5
c = 6

if( a == b ):
  print("a = b")

if( b != c ):
  print("b != c")

if( a < c ):
  print("a < c")

if( a <= c ):
  print("a <= c")

if( c > b ):
  print("c > b")

if( c >= b ):
  print("c >= b")

 

ผลลัพธ์

a = b
b != c
a < c
a <= c
c > b
c >= b

คำอธิบาย

1. สร้างตัวแปร a b และ c พร้อมกำหนดค่าตามลำดับ 

2. เงื่อนไขแรก ใช้เครื่องหมาย == เพื่อเปรียบเทียบว่าค่า a และ b เท่ากันหรือไม่ ผลลัพธ์คือเท่ากัน (จริง)

3. เงื่อนไขสอง ใช้เครื่องหมาย == เพื่อเปรียบเทียบว่าค่า b และ c ไม่เท่ากันหรือไม่ ผลลัพธ์คือไม่เท่ากัน (จริง)

4. เงื่อนไขสาม ใช้เครื่องหมาย < เพื่อเปรียบเทียบว่าค่า a น้อยกว่า c หรือไม่ ผลลัพธ์คือน้อยกว่า (จริง)

5. เงื่อนไขสี่ ใช้เครื่องหมาย <= เพื่อเปรียบเทียบว่าค่า a น้อยกว่าหรือเท่ากับ c หรือไม่ ผลลัพธ์คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ (จริง)

6. เงื่อนไขห้า ใช้เครื่องหมาย > เพื่อเปรียบเทียบว่าค่า c มากกว่า b หรือไม่ ผลลัพธ์คือมากกว่า (จริง)

7. เงื่อนไขหก ใช้เครื่องหมาย >= เพื่อเปรียบเทียบว่าค่า c มากกว่าหรือเท่ากับ b หรือไม่ ผลลัพธ์คือมากกว่าหรือเท่ากับ (จริง)

แก้ไข 7 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์