Devdit
 

คำสั่ง LIKE ภาษา SQL กับการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ

26

คำสั่ง LIKE ของภาษา SQL คือ คำสั่งสำหรับการกำหนดเงื่อนไขในการแสดงข้อมูล โดยมีการใช้คู่กับตัวอักษร % ซึ่งสามารถนำไปวางไว้ที่ด้านหน้าหรือด้านหลังตัวอักษร หรือคำที่เป็นเงื่อนไขสำหรับการแสดงข้อมูล โดยคำสั่ง LIKE จะถูกกำหนดที่คำสั่งเงื่อนไข WHERE โดยมีรูปแบบการทำงานดังนี้ 

 

ตัวอย่าง ตารางข้อมูลชื่อ product

 

 

จากตาราง product ด้านบน กรณีต้องการแสดงข้อมูลสินค้าที่นำหน้าด้วย java ให้ใช้คำสั่ง SELECT รวมกับคำสั่ง LIKE ของภาษา SQL ได้ดังนี้

SELECT * FROM product WHERE name LIKE 'java%'

ผลลัพธ์

 

กรณีหากต้องการแสดงข้อมูลสินค้าที่มีคำว่า sql อยู่ตรงส่วนไหนก็ได้ของ Column name สามารถเขียน SQL ได้แบบนี้ 

SELECT * FROM product WHERE name LIKE '%sql%'

ผลลัพธ์

แก้ไข 1 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งค์
แชร์