Devdit
 

สามารถส่งค่ากลับได้เพียงค่าเดียวเท่านั้น Python แก้ไขได้

394

บทความนี้แนะนำวิธีแก้ไขปัญหา สามารถส่งค่ากลับได้เพียงค่าเดียวเท่านั้น Python โดยใช้การคืนหลายค่าจากฟังก์ชัน พร้อมกับสร้างตัวแปรมารับเท่ากับจำนวนที่ฟังก์ชันคืนค่า สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง สามารถส่งค่ากลับได้เพียงค่าเดียวเท่านั้น Python

def stock():
    product = 'Computer Notebook'
    stock = 'yes'
    return product, stock

product_, stock_ = stock()
print( 'Product = '+str(product_) )
print( 'Is Stock = '+str(stock_) )

ผลลัพธ์

Product = Computer Notebook
Is Stock = yes

คำอธิบาย

1. ตอน return ค่าจากฟังก์ชัน ให้ใส่ตัวแปรที่ต้องการ return โดยใช้เครื่องหมาย , คั่นแต่ละตัวแปรที่ต้องการ return

2. ประกาศตัวแปรให้เท่ากับจำนวนที่ฟังก์ชัน return ค่ากลับมา จากนั้นนำตัวแปรดังกล่าวไปใช้งานได้เลย

แก้ไข 1 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์