Devdit
 

รับค่า Array Python

3.6K

สอนเขียนรับค่า Array Python ด้วยการคำสั่ง append เพื่อเพิ่มข้อมูลลงใน Array สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง รับค่า Array Python

import array 

input_ = 1
array_ = array.array('i', [])
print("Enter 0 to exit the program.")
while input_ != 0:
  try:
    input_ = int(input("Please input number to array : "))
    if ( input_ > 0 ):
      array_.append( input_ )
  except:
    input_ = 0

print( array_ )

คำอธิบาย

1. import class array เพื่อใช้งาน Array

2. สร้างตัวแปร array_ ชนิด array และตัวแปร input_ สำหรับรับค่าตัวเลขจากผู้ใช้งาน เพื่อเก็บลงในตัวแปร array

3. ใช้คำสั่ง while เพื่อวนรับค่าตัวเลขจากผู้ใช้งานเรื่อยๆ โดยโปรแกรมจะหยุดทำงานเมื่อผู้ใช้งานใส่เลข 0

4. ภายใน while รับค่าตัวเลขจากผู้ใช้งานเพื่อบันทึกลงใน array ด้วยคำสั่ง append

แก้ไข 1 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์