Devdit
 

Flutter ตัวเอียง ด้วย FontStyle.italic

31

Flutter ตัวเอียง ด้วย FontStyle.italic บทความนี้สอนจัด style ข้อความให้เป็นอักษรเอียง (Italic) ด้วย Widget Text ร่วมกับคำสั่ง TextStyle และ FontStyle.italic พร้อมแสดงผลลัพธ์ออกสู่หน้าจอ สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง Flutter ตัวเอียง ด้วย FontStyle.italic

Text('Hello Devdit',
  style: TextStyle(fontStyle: FontStyle.italic)
)

คำอธิบาย

จากตัวอย่างแสดงข้อความด้วย Widget Text จากนั้นกำหนดให้อักษรดังกล่าวเป็นตัวเอียง (Italic) ด้วย style: TextStyle และ fontStyle: FontStyle.italic ของ Flutter

แก้ไข 2 อาทิตย์ที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์