Devdit
 

เช็คค่าใน Array ว่าเป็นค่าว่างไหม JavaScript

1.6K

เช็คค่าใน Array ว่าเป็นค่าว่างไหม JavaScript บทความนี้สอนใช้คำสั่ง typeof และ length เพื่อเช็คว่า Array ดังกล่าวเป็นค่าว่างหรือไหม พร้อมแสดงผลลัพธ์ออกสู่หน้าจอ ภาษา JavaScript สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง เช็คค่าใน Array ว่าเป็นค่าว่างไหม JavaScript

<script>
  var my_array = [1, 2, 3];
  if ( typeof my_array !== 'undefined' && my_array.length > 0 ) {
    console.log("my_array เป็น Array มีค่าข้อมูล");
  } else {
    console.log("my_array ไม่ได้เป็น Array");
  }
</script>

ผลลัพธ์

my_array เป็น Array มีค่าข้อมูล

คำอธิบาย

จากตัวอย่างสร้างตัวแปรชนิด Array ชื่อ my_array พร้อมข้อมูล 1, 2, 3 จากนั้นใช้คำสั่ง if ร่วมกับ typeof และ length โดยคำสั่ง typeof ใช้เพื่อเช็คว่าชนิดตัวแปรไม่ใช่ 'undefined' และคำสั่ง length เพื่อดึงจำนวนข้อมูลในตัวแปร Array หากตัวแปรดังกล่าวเป็นชนิด Array โปรแกรมจะทำงานในคำสั่ง if หากไม่ใช่โปรแกรมจะทำงานใน else ภาษา JavaScript

แก้ไข 1 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์
Devdit มีช่อง YouTube แล้ว
เราสร้างวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำตามง่ายๆ