Devdit
 

คําสั่ง while Java เขียนยังไง

118

คําสั่ง while Java เขียนยังไง บทความนี้สอนใช้คำสั่ง while เพื่อวนลูป หรือทำซ้ำโปรแกรม ด้วยภาษา Java พร้อมแสดงผลลัพธ์การวนลูปออกสู่หน้าจอเป็นตัวเลข 1 ถึง 12 สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง คําสั่ง while Java เขียนยังไง

class Main { 
 public static void main(String args[]) { 
  int i = 1;
  while( i<=12 ) {
   System.out.print( i+" " ); 
   i++;
  }
 } 
}

ผลลัพธ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

คำอธิบาย

คําสั่ง while Java จากตัวอย่างสร้างตัวแปร i = 1 จากนั้นวนลูป while ด้วย while( i<=12 ) หมายความว่าถ้าตัวแปร i มีค่าน้อนกว่าหรือเท่ากับ 12 ให้โปรแกรมทำงานวนลูป while พร้อมแสดงผลลัพธ์ของตัวแปร i ด้วยคำสั่ง System.out.print พร้อมกับพิมพ์ค่าตัวแปร i เพิ่ม 1 ด้วยภาษา Java

เขียน 3 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์