Devdit
 

เขียนโปรแกรมรับ ชื่อ นามสกุล Java

600

เขียนโปรแกรมรับ ชื่อ นามสกุล Java บทความนี้สอนเขียนโปรแกรมภาษา Java เพื่อรับข้อมูลชื่อ และนามสกุล ด้วยคำสั่ง scanner พร้อมแสดงชื่อ และนามสกุลที่รับเข้ามาออกสู่หน้าจอ ด้วยภาษา Java สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง เขียนโปรแกรมรับ ชื่อ นามสกุล Java

import java.util.Scanner;

class Main { 
 public static void main(String args[]) { 
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  String name, surname;
  System.out.print("กรุณากรอกชื่อ : ");
  name = scanner.nextLine();
  System.out.print("กรุณากรอกนามสกุล : ");
  surname = scanner.nextLine();
  System.out.println("สวัสดี "+name+" "+surname);
 } 
}

ผลลัพธ์

กรุณากรอกชื่อ : dev
กรุณากรอกนามสกุล : dit
สวัสดี dev dit

คำอธิบาย

เขียนโปรแกรมรับ ชื่อ นามสกุล Java จากตัวอย่าง import class Scanner สำหรับรับค่าชื่อ นามสกุล โดยเก็บไว้ในตัวแปร name และ surname ด้วยคำสั่ง nextLine จากนั้นใช้คำสั่ง System.out.print แสดงชื่อ และนามสกุลออกสู่หน้าจอผ่านตัวแปร name และ surname ภาษา Java

เขียน 6 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์