Devdit
 

ตรวจจับตัวเลข Python ด้วย isnumeric

146

ตรวจจับตัวเลข Python ด้วย isnumeric บทความนี้สอนใช้คำสั่ง isnumeric เพื่อตรวจสอบ หรือตรวจจับข้อมูลว่าเป็นตัวเลขหรือไม่ กรณีเป็นตัวเลขจะคืนค่าเป็น true เขียนโปรแกรมร่วมกับคำสั่ง if สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง ตรวจจับตัวเลข Python ด้วย isnumeric

data = ['1', '8', 'a', '10']
for i in range( len(data) ):
  if data[i].isnumeric() :
    print(data[i], 'เป็นตัวเลข')
  else:
    print(data[i], 'ไม่ใช่ตัวเลข')

ผลลัพธ์

1 เป็นตัวเลข
8 เป็นตัวเลข
a ไม่ใช่ตัวเลข
10 เป็นตัวเลข

คำอธิบาย

ตรวจจับตัวเลข Python จากตัวอย่างสร้างตัวแปรชื่อ data ชนิด list พร้อมค่าเริ่มต้น '1', '8', 'a', '10' จากนั้นวนลูปด้วย for และใช้คำสั่ง isnumeric() กรณีเป็นตัวเลขคืนค่าเป็น true และทำงานในคำสั่ง if ถ้าไม่ใช่ตัวเลขจะทำงานใน else พร้อมแสดงผลลัพธ์ออกสู่หน้าจอ

แก้ไข 1 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์