Devdit
 

C++ หาค่า max array ค่าสูงสุด array

106

C++ หาค่า max array ค่าสูงสุด array บทความนี้สอนใช้คำสั่ง *max_element เพื่อหาค่าที่มากทั้สุดในตัวแปร array ของภาษา C++ โดยคำสั่งดังกล่าวอยู่ใน bits/stdc++.h พร้อมแสดงผลลัพธ์ออกสู่หน้าจอ สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง C++ หาค่า max array ค่าสูงสุด array

#include <iostream>
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main() {
    int arr[] = { 8, 7, 10, 6, 3 };
    int size = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
    int max = *max_element(arr, arr + size);
    cout << "ค่า max array คือ " << max;
    return 0;
}

ผลลัพธ์

ค่า max array คือ 10

คำอธิบาย

C++ หาค่า max array จากตัวอย่าง include ไฟล์ bits/stdc++.h เข้ามาในโปรแกรม และสร้างตัวแปรชื่อ arr ชนิด int array พร้อมค่าเริ่มต้น 8, 7, 10, 6, 3 จากนั้นใช้คำสั่ง *max_element เพื่อหาค่า max array หรือค่าที่มากที่สุดในตัวแปร array ของภาษา C++

แก้ไข 1 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์