Devdit
 

Python หาค่าฐานนิยม Mode จาก statistics

787

Python หาค่าฐานนิยม Mode จาก statistics บทความนี้สอนใช้คำสั่ง mode เพื่อหาค่าฐานนิยม จากชุดตัวเลขที่ต้องการ โดยคำสั่ง mode อยู่ใน module statistics พร้อมแสดงผลลัพธ์ออกสู่หน้าจอ สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง Python หาค่าฐานนิยม Mode จาก statistics

import statistics
v = statistics.mode([1, 5, 2, 3, 3, 8])
print( 'ค่าฐานนิยม Mode เท่ากับ', v )

ผลลัพธ์

ค่าฐานนิยม Mode เท่ากับ 3

คำอธิบาย

Python หาค่าฐานนิยม Mode จากตัวอย่าง import statistics เข้ามาในโปรแกรมจากนั้นใช้คำสั่ง statistics.mode กับชุดตัวเลขที่ต้องการ เก็บค่าผลลัพธ์ไว้ที่ตัวแปร v จากนั้นแสดงค่าตัวแปร v ออกสู่หน้าจอด้วยคำสั่ง print

เขียน 4 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์