Devdit
 

Python เลขคู่ เลขคี่ (Even และ Odd)

2.5K

สอนเขียน Python หาว่าเป็นเลขคู่ (Even) หรือ เลขคี่ (Odd) ด้วยเครื่องหมาย % (หารเอาเศษ) และคำสั่ง if else สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง Python เลขคู่ เลขคี่ (ผลลัพธ์ให้เป็นเลขคู่)

a = 2
if( a % 2 ) == 0:
    print( 'Even' )
else:
    print( 'Odd' )

ผลลัพธ์

Even

โค้ดด้านบนผลลัพธ์ คือ Even (เลขคู่) เนื่องจากเมื่อนำตัวแปร a = 2 ไปหารเอาเศษกับ 2 จะเหลือเศษ 0 แปลว่าเป็นเลขคู่ คือ หารลงตัว

 

ตัวอย่าง Python เลขคู่ เลขคี่ (ผลลัพธ์ให้เป็นเลขคี่)

a = 3
if( a % 2 ) == 0:
    print( 'Even' )
else:
    print( 'Odd' )

ผลลัพธ์

Odd

โค้ดด้านบนผลลัพธ์ คือ Odd (เลขคี่) เนื่องจากเมื่อนำตัวแปร a = 3 ไปหารเอาเศษกับ 2 จะเหลือเศษ 1 แปลว่าเป็นเลขคี่ คือ หารไม่ลงตัว

แก้ไข 1 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์