Devdit
 

MongoDB แก้ไขข้อมูล update ข้อมูล

257

MongoDB แก้ไขข้อมูล update ข้อมูล บทความนี้สอนวิธีการแก้ไข หรือ update ข้อมูลใน collection ที่อยู่ใน database โดยใช้โปรแกรม MongoDB Compass ตัวอย่างแก้ไขใน collection ชื่อ product มีรายละเอียดดังนี้

 

ตัวอย่าง MongoDB แก้ไขข้อมูล update ข้อมูล

1. ที่หน้าโปรแกรม MongoDB Compass เลือกเมนู Databases จากนั้นคลิกชื่อ Database และคลิกชื่อ Collection ตัวอย่างคือ example > product จากนั้นนำเมาส์ไปวางบนข้อมูล และคลิก icon ดินสอ เพื่อหน้าหน้าแก้ไขข้อมูล

 

2. คลิกตรงข้อมูลที่ต้องการแก้ไข และใส่ข้อมูลใหม่ ตัวอย่างแก้ไข Computer เป็น Notebook และ 200 เป็น 250 จากนั้นกดปุ่ม Update

แก้ไข 8 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์