Devdit
 

SQL ลบข้อมูล MySQL / MariaDB

1K

SQL ลบข้อมูล MySQL / MariaDB บทความนี้สอนเขียนคำสั่ง SQL สำหรับลบข้อมูล โดยแนะนำ 2 แบบ คือ ลบข้อมูลทั้งหมดในตาราง และเลือกลบเฉพาะข้อมูลที่ต้องการผ่านเงื่อนไข สามารถเขียนคำสั่ง SQL ได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง ข้อมูลในตาราง book

+----+--------+-------+
| id | title | price |
+----+--------+-------+
| 1 | HTML  |  100 |
| 2 | CSS  |  110 |
| 7 | Python |  200 |
| 12 | PHP  |  130 |
| 15 | Java  |  180 |
+----+--------+-------+

 

ตัวอย่าง SQL ลบข้อมูล MySQL / MariaDB แบบทั้งหมด

DELETE FROM book

คำอธิบาย

SQL ลบข้อมูล จากตัวอย่างใช้คำสั่ง DELETE FROM book หมายความว่าให้ลบข้อมูลทั้งหมดในตาราง book ด้วยคำสั่ง DELETE FROM

ตัวอย่าง SQL ลบข้อมูล MySQL / MariaDB แบบเลือกลบเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ

DELETE FROM book WHERE ( id = 1 )

คำอธิบาย

SQL ลบข้อมูล จากตัวอย่างใช้คำสั่ง DELETE FROM book WHERE ( id = 1 ) หมายความว่าให้ลบข้อมูลในตาราง book โดยลบเฉพาะ id = 1 จากการใช้เงื่อนไข WHERE ( id = 1 ) ร่วมกับคำสั่ง DELETE FROM

แก้ไข 1 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์
Devdit มีช่อง YouTube แล้ว
เราสร้างวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำตามง่ายๆ