Devdit
 

Python เรียงลำดับข้อมูลทำยังไง

175

ภาษา Python ใชำคำสั่ง sort() ในเรียงข้อมูล โดยรองรับการเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก (ASC) และเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย (DESC) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตัวอย่าง เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก (ASC)

fruit = ['banana', 'apple', 'mango', 'berry']
fruit.sort()
print(fruit)

ผลลัพธ์

['apple', 'banana', 'berry', 'mango']

 

ตัวอย่าง เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย (DESC) กำหนด reverse = True

fruit = ['banana', 'apple', 'mango', 'berry']
fruit.sort(reverse=True)
print(fruit)

ผลลัพธ์

['mango', 'berry', 'banana', 'apple']
เขียน 3 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งค์
แชร์