Devdit
 

วิธีสร้างตัวแปรอาเรย์ (Array) ภาษา Python

118

บทความนี้สอนวิธีสร้างตัวแปรอาเรย์ (Array) หรือตัวแปรชนิดข้อมูลแบบ Lists ด้วยภาษา Python ผ่าน Interactive Mode โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

ตัวอย่าง การสร้างตัวแปรอาเรย์ (Array)

number = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

 

ตัวอย่าง การแสดงข้อมูลตัวแปรอาเรย์ (Array)

>>> number
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
หรือ
>>> number[:]
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

 

ตัวอย่าง การแสดงข้อมูลตัวแปรอาเรย์ (Array) แบบผ่าน Indexing

>>> number[1]
2
>>> number[9]
10

 

ตัวอย่าง การนับจำนวนข้อมูลในตัวแปรอาเรย์ (Array)

>>> len(number)
10
แก้ไข 3 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งค์
แชร์