Devdit
 

Dictionary Python คืออะไร ใช้ทำอะไร

299

Dictionary Python คือ ชนิดของตัวแปรที่มีโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ key : value pairs โดย key คือชื่อที่ใช้สำหรับอ้างอิง หรือเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการ ส่วน value คือข้อมูลจริงที่ถูกเก็บ สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง Dictionary Python คืออะไร ใช้ทำอะไร

bookDict = {
  "title": "Python Programming",
  "author": "Mr.A",
  "price": 250
}
print( bookDict )
print( bookDict['title'], "/", bookDict['author'], "/", bookDict['price'] )

ผลลัพธ์

{'title': 'Python Programming', 'author': 'Mr.A', 'price': 250}
Python Programming / Mr.A / 250

คำอธิบาย

Dictionary Python จากตัวอย่าง ตัวแปรชื่อ bookDict มี 3 key คือ title, author, price และ 3 value ที่คู่กันคือ Python Programming, Mr.A, 250 เวลาเรียกข้อมูลสามารถอ้างถึงผ่าน key ได้ เช่น bookDict['title'] แสดงข้อมูล (value) จาก key title

แก้ไข 3 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์