Devdit
 

JavaScript น้อยกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ

433

JavaScript น้อยกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ บทความนี้สอนการใช้เครื่องหมายน้อยกว่า (<) และ น้อยกว่าหรือเท่ากับ (<=) กับตัวแปรชนิดตัวเลขพร้อมแสดงผลลัพธ์ออกสู่หน้าเว็บไซต์ สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง JavaScript น้อยกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

<script>
  var a = 2;
  var b = 4;
  var c = 4;
  if( a < b ) {
    console.log( a+' น้อยกว่า '+b );
  }
  if( b <= c ) {
    console.log( b+' น้อยกว่าหรือเท่ากับ '+c );
  }  
</script>

ผลลัพธ์

2 น้อยกว่า 4
4 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4

คำอธิบาย

JavaScript น้อยกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ จากตัวอย่าง if( a < b ) หมายความว่าถ้าตัวแปร a น้อยกว่า b ให้ทำงานในคำสั่ง if และ if( b <= c ) หมายความว่า ถ้าตัวแปร b น้อยกว่าหรือเท่ากับ c ให้ทำงานในคำสั่ง if

แก้ไข 10 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์