Devdit
 

SQL แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง ไม่ปัดเศษ ด้วยคำสั่ง TRUNCATE

200

สอนเขียน SQL แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง ไม่ปัดเศษ ด้วยคำสั่ง TRUNCATE บทความนี้แนะนำการใช้คำสั่ง TRUNCATE เพื่อแสดงตัวเลขแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง และไม่มีการปัดเศษทศนิยมขึ้น หรือลง สามารถเขียนคำสั่งได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง SQL ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ไม่ปัดเศษ ด้วยคำสั่ง TRUNCATE

SELECT TRUNCATE(72.3956, 2) AS value;

ผลลัพธ์

+-------+
| value |
+-------+
| 72.39 |
+-------+
1 row in set (0.000 sec)

คำอธิบาย

SQL แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง ไม่ปัดเศษ แนะนำให้ใช้คำสั่ง TRUNCATE จากตัวอย่างคือ TRUNCATE(72.3956, 2) หมายความว่าให้แสดงตัวเลข 72.3956 เป็นตัวเลขทศนิยม 2 ตำแหน่งแบบไม่ปัดเศษขึ้น หรือลง ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 72.39

เขียน 4 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์