Devdit
 

Python วิธีหาจำนวนเต็ม ด้วย is_integer

627

สอนเขียนโค้ดภาษา Python หาจำนวนเต็ม ด้วยคำสั่ง is_integer โดยคำสั่งนี้ใช้สำหรับหาว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขจำนวนจริงหรือไม่ โดยถ้าเป็นตัวเลขจำนวนจริงจะคืนค่าเป็น True แต่ถ้าไม่จะคืนค่าเป็น False สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง Python วิธีหาจำนวนเต็ม ด้วย is_integer

a = 10.0
b = 11.12
if( a.is_integer() ) :
    print( "a เป็นเลขจำนวนเต็ม" )

if( b.is_integer() ) :
    print( "b เป็นเลขจำนวนเต็ม" )
else:
    print( "b ไม่ใช่เลขจำนวนเต็ม" )

ผลลัพธ์

a เป็นเลขจำนวนเต็ม
b ไม่ใช่เลขจำนวนเต็ม

คำอธิบาย

1. คำสั่ง is_integer ใช้สำหรับเช็คว่าตัวเลขดังกล่าว เป็นเลขจำนวนเต็ม หรือไม่ โดยตัวอย่างนำมาเช็คกับตัวแปร a และ b

2. ตัวแปร a เป็นเลขจำนวนจริง เพราะ มีค่าเท่ากับ 10.0 ส่วนตัวแปร b ไม่ใช่เลขจำนวนจริง เพราะมีค่าเท่ากับ 11.12

เขียน 6 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์