Devdit
 

Python หาค่า BMI หรือค่าดัชนีมวลกาย

3K

สอนภาษา Python เขียนโปรแกรมหาค่า BMI หรือค่าดัชนีมวลกาย ด้วยสูตรน้ำหนักตัว (กิโลกรัม.) / (ส่วนสูง (เมตร.) ยกกำลังสอง) โดยโปรแกรมนี้จะรับค่าจากผู้ใช้งาน 2 ค่า คือ น้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม (kg.) และความสูงหน่วยเป็นเซนติเมตร (cm.) จากนั้นนำตัวแปรทั้ง 2 แทนสูตรหาค่า BMI หรือค่าดัชนีมวลกาย และพิมพ์ผลลัพธ์ออกสู่หน้าจอ สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง Python หาค่า BMI หรือค่าดัชนีมวลกาย

try:
  weight = float( input('กรุณากรอกน้ำหนัก (กิโลกรัม) : ') )
  height = float( input('กรุณากรอกความสูง (เซนติเมตร) : ') )
except:
  weight = 0
  height = 0

if weight > 0 and height > 0 :
  height_m = ( height / 100 ) ** 2
  bmi = weight / height_m
  print( 'น้ำหนักของคุณ คือ', weight )
  print( 'ความสูงของคุณ คือ', height )
  print( 'ค่า BMI หรือค่าดัชนีมวลกาย คือ %.2f' %bmi )

ผลลัพธ์

กรุณากรอกน้ำหนัก (กิโลกรัม) : 60
กรุณากรอกความสูง (เซนติเมตร) : 155

น้ำหนักของคุณ คือ 60.0
ความสูงของคุณ คือ 155.0
ค่า BMI หรือค่าดัชนีมวลกาย คือ 24.97

คำอธิบาย

1. รับค่าน้ำหนัก (weight) และค่าความสูง (height) จากผู้ใช้งาน และเก็บไว้ในตัวแปร weight และ height ตามลำดับ

2. ใช้สูตรหาค่า bmi หรือค่าดัชนีมวลกาย คือ น้ำหนักตัว (กิโลกรัม.) / (ส่วนสูง (เมตร.) ยกกำลังสอง)

3. แปลงค่า height จากเซนติเมตร (cm.) ให้เป็นเมตร (m.) โดยการนำไปหาร 100 และนำค่าที่ได้ไปยกกำลัง 2 ด้วย ** 2

4. นำตัวแปร weight หารด้วย height_m และเก็บผลลัพธ์ไว้ที่ตัวแปร bmi

5. พิมพ์ผลลัพธ์ของค่า bmi หรือค่าดัชนีมวลกายออกสู่หน้าจอ

แก้ไข 6 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์