Devdit
 

Python Split คือคำสั่งอะไร ใช้ทำอะไร

11K

Python Split คือ คำสั่งสำหรับแยกข้อความเป็นแต่ละรายการ ด้วยอักษร หรือข้อความที่ต้องการ เช่น แยกข้อความด้วยช่องว่าง หรือแยกข้อความด้วยขีดกลาง ผลลัพธ์คืนค่าเป็นตัวแปรชนิด List สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่างที่ 1 Python Split แยก String ด้วยช่องว่าง

txt = "Welcome to Devdit Thankyou :)"
s = txt.split(' ')
print( s )

ผลลัพธ์

['Welcome', 'to', 'Devdit', 'Thankyou', ':)']

 

ตัวอย่างที่ 2 Python Split แยก String ด้วยขีดกลาง (-)

txt = "Welcome-to-Devdit-Thankyou-:)"
s = txt.split('-')
print( s )

ผลลัพธ์

['Welcome', 'to', 'Devdit', 'Thankyou', ':)']
แก้ไข 2 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์
Devdit มีช่อง YouTube แล้ว
เราสร้างวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทำตามง่ายๆ