Devdit
 

Argument Python คืออะไร ใช้ทำอะไร

2.7K

Argument Python คือ ค่าหรือตัวแปรที่ส่งเข้าไปในฟังก์ชันของภาษา Python ซึ่ง Argument สามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า Parameter โดยตัวอย่างจะสอนการสร้างฟังก์ชัน พร้อมกำหนดค่า Argument สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง สร้างฟังก์ชันพร้อมค่า Argument 2 ค่า

def hello( name, age ):
    return 'Hello %s %s year old' %(name, age)
    
h = hello( 'Devdit', 20 )
print( h )

ผลลัพธ์

Hello Devdit 20 year old

คำอธิบาย

1. สร้างฟังก์ชันชื่อ hello รับค่า Argument 2 ค่า คือ name และ age

2. จากตัวอย่างเวลาเรียกใช้งานมีการกำหนดค่า Argument 2 ค่า คือ Devdit และ 20 ให้กับฟังก์ชัน hello

3. ฟังก์ชัน hello รับค่า Argument มาและนำไปใช้งานในส่วนของโค้ด เพื่อแสดงข้อมูลทั้ง 2 ออกมาสู่หน้าจอ

แก้ไข 1 ปีที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์