Devdit
 

JavaScript หารเอาเศษ

212

JavaScript หารเอาเศษ บทความนี้สอนใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ คือ % ใช้สำหรับหารเอาเศษ จากตัวเลข 2 ตัว โดยทางหารแล้วเหลือเศษ 0 แปลว่าเลขคู่ ถ้าไม่ใช่แปลว่าเลขคี่ พร้อมแสดงผลลัพธ์ออกสู่หน้าจอ สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้

 

ตัวอย่าง JavaScript หารเอาเศษ

<script>
  var a = 2;
  if( (a%2) == 0 ) {
    console.log("หารเอาเศษเหลือ 0 เป็นเลขคู่");
  } else {
    console.log("หารเอาเศษเหลือไม่เท่ากับ 0 เป็นเลขคี่");
  }
</script>

ผลลัพธ์

หารเอาเศษเหลือ 0 เป็นเลขคู่

คำอธิบาย

JavaScript หารเอาเศษ จากตัวอย่างสร้างตัวแปร a = 2 จากนั้นนำตัวแปร a ไปหารเอาเศษกับ 2 เขียนโปรแกรมเป็น if( (a%2) == 0 ) หมายความว่าถ้าผลลัพธ์การหารเอาเศษมีค่าเท่ากับ 0 ให้โปรแกรมทำงานใน if คือเป็นเลขคู่ ถ้าไม่ใช่โปรแกรมจะทำงานใน else คือเป็นเลขคี่

แก้ไข 2 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์