Devdit
 

mb_substr PHP คือคำสั่งอะไร ใช้ทำอะไร

750

mb_substr PHP คือคำสั่งแสดงจำนวนตัวอักษรจากข้อความที่กำหนด ลักษณะการทำงานคือตัดข้อความ ให้เหลือเฉพาะช่วงของข้อความที่ต้องการ โดยรับ ค่า arguments 3 ค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตัวอย่าง mb_substr PHP คือคำสั่งอะไร ใช้ทำอะไร

<?php
    $string = "Hello Devdit";
    echo mb_substr($string, 0 , 5);
?>

ผลลัพธ์

Hello

คำอธิบาย

mb_substr PHP จากตัวอย่าง คือ mb_substr($string, 0 , 5) หมายความว่าให้แสดงตัวอักษรจากตัวแปร string โดยเริ่มต้นอักษรตัวที่ 0 และแสดงทั้งหมด 5 ตัวอักษร โดยตัวอักษรนอกเหนือจากที่กำหนดให้ตัดออก ไม่ต้องแสดง

แก้ไข 8 เดือนที่แล้ว
ชอบ
ลิ้งก์
แชร์